Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingAlgemene dekkingsmiddelenWat mag het kosten?

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

Algemene Dekkingsmiddelen
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Meerjarenraming

2021

2022

2023

A Lokale heffingen

Lasten

79

77

477

340

288

297

Baten

-7.975

-8.006

-8.048

-8.045

-7.475

-7.475

Saldo

-7.896

-7.929

-7.571

-7.705

-7.187

-7.178

B Algemene uitkering

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

-31.714

-33.419

-35.074

-35.452

-35.599

-35.943

Saldo

-31.714

-33.419

-35.074

-35.452

-35.599

-35.943

C Dividend

Lasten

33

25

25

25

25

25

Baten

-705

-1.020

-724

-724

-724

-724

Saldo

-672

-995

-698

-698

-698

-698

D Saldo financiering

Lasten

-121

-13

-1

-1

-1

-1

Baten

3

0

0

0

0

0

Saldo

-118

-13

-1

-1

-1

-1

E Overige algemene dekkingsmiddelen

Lasten

-22

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

-22

0

0

0

0

0

Programma

Lasten

-31

89

501

364

312

321

Baten

-40.391

-42.445

-43.846

-44.221

-43.798

-44.141

Saldo van baten en lasten

-40.422

-42.357

-43.345

-43.856

-43.486

-43.820

Reserves

Toevoeging

1.252

1.003

9.068

68

115

301

Onttrekking

-3.767

-3.050

-2.456

-1.376

-1.208

-575

Mutaties reserves

-2.516

-2.047

6.612

-1.308

-1.093

-274

Resultaat

-42.937

-44.403

-36.733

-45.165

-44.579

-44.093

Verklaring 2020 ten opzichte van 2019 > € 50.000

A Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is
De lasten lokale heffingen nemen toe met € 300.000. Dit komt door de bijdrage aan de BSGR voor de overgang van de belastingtaken op 1 januari 2020. De personele kosten voor de uitvoering van die belastingtaken vallen tot en met 2019 onder programma 3B Bedrijfsvoering.
De inkomsten indexeerden we met 1,4%, met uitzondering van de precario op leidingen. Door de afbouw van de hondenbelasting nemen de inkomsten met € 35.000 af.

B Algemene uitkering
De raming van de algemene uitkering komt overeen met de Meicirculaire 2019 Gemeentenfonds. De toename ten opzichte van 2019 is onder andere een gevolg van de extra bijdrage voor jeugd in 2020. Deze extra bijdrage is nog niet verwerkt in de begroting 2019.

C Dividend
De raming voor dividend 2019 verhoogden we op basis van de werkelijke dividenduitkering. Die uitkering had ook een incidentele component. Ook de raming voor 2020 verhoogden we voor het dividend dat als structureel is aangemerkt. Toch blijft deze raming vanwege de aard van de opbrengst - afhankelijk van winst - achter bij 2019.

VERREKENING RESERVES ALG.DEKKING
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Algemene reserve

Toevoeging

949

0

8.000

0

0

0

Onttrekking

-2.071

-427

-297

-45

0

0

Saldo

-1.123

-427

7.703

-45

0

0

Egalisatie exploitatielasten AD

Toevoeging

95

168

68

68

68

68

Onttrekking

-387

-1.126

-1.094

-1.163

-1.115

-482

Saldo

-292

-958

-1.026

-1.096

-1.047

-415

Egalisatie exploitatielasten AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-40

0

0

0

0

0

Saldo

-40

0

0

0

0

0

Egalisatie exploitatielasten AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-233

0

0

0

0

0

Saldo

-233

0

0

0

0

0

Behoedzaamheidsres.Uitk.Gemeentefonds

Toevoeging

208

835

1.000

0

48

234

Onttrekking

-1.036

-1.497

-1.065

-168

-93

-93

Saldo

-828

-662

-65

-168

-45

141

VERREKENING RESERVES ALG.DEKKING

-2.516

-2.047

6.612

-1.308

-1.093

-274

De informatie over de stortingen en onttrekkingen staat in de financiële begroting, onderdeel F: Reserves.

Ga naar boven