Gemeente Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Algemeen

Inleiding
De uitvoering van de plannen in de drie programma's kost natuurlijk geld. De algemene dekkingsmiddelen omvatten de algemene inkomsten van de gemeente. We volgen de indeling die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorschrijft.

Wat willen we bereiken? 

Een degelijk financieel beleid ­
Een degelijk financieel beleid is een randvoorwaarde voor het uitvoeren van de plannen. Dit beleid baseren we op de volgende uitgangspunten:

  • De begroting is in meerjarenperspectief structureel en reeël in evenwicht. Structurele lasten dekken we met structurele baten.
  • Nieuw beleid dekken we door oud beleid te schrappen en bezuinigingen vanuit het Rijk voeren we altijd door in het programma of beleidsveld waar het om gaat.
  • We kaderen het budget voor het sociaal domein in. Zodat geld voor de zorg ook daadwerkelijk naar zorg gaat.
  • Meevallers vallen vrij aan de algemene reserve, tegenvallers dekken we binnen het programma. Er zijn enkele uitzonderingen. Dan is het uitgangspunt dat we de mee- en tegenvallers verrekenen met speciale reserves en voorzieningen.
  • We verhogen de lokale lasten - zoals ozb en afvalstoffenheffing - jaarlijks met niet meer dan de inflatiecorrectie. Uitzondering is de jaarlijkse extra verhoging van de rioolheffing volgens het Integraal Waterketenplan (IWKp). Dit is bedoeld voor toekomstige vervangingsinvesteringen.
  • De ratio weerstandsvermogen valt in klasse C (voldoende) of hoger.

Wat gaan we ervoor doen?

Kadernota ­
In de kadernota schetst het college voor de raad de ontwikkeling van het financieel meerjarenbeeld. Het college doet zo nodig voorstellen om het financieel meerjarenbeeld sluitend en in evenwicht te krijgen en te houden. De kadernota is richtinggevend voor de uitwerking van de begroting. De financiële positie van deze begroting gaat verder in op de mate waarin de begroting structureel en reëel sluitend is.

Belastingen ­
De nieuwe belastingverordeningen met de bijbehorende tarieventabellen 2020 leggen we uiterlijk in de raadsvergadering van december 2019 voor besluitvorming voor. Ons uitgangspunt is dat de opbrengsten niet meer dan trendmatig stijgen, onder voorwaarde dat de tarieven niet meer dan kostendekkend zijn. Uiteraard houden we rekening met areaalontwikkelingen en de wettelijke maxima.

Vanaf 2018 bouwen we de hondenbelasting af, in drie jaar met een gelijk percentage. We moeten maatregelen nemen voor het wegvallen van de precariobelasting in 2022. We willen de precario-opbrengst vereffenen met een verhoging van de lokale lasten. De lastendruk voor de inwoners moet gemiddeld gelijk blijven.

Ga naar boven