Gemeente Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Algemeen

Inleiding 

De uitvoering van de plannen in de drie programma's kost natuurlijk geld. De algemene dekkingsmiddelen omvatten de algemene inkomsten van de gemeente die voor de uitvoering nodig zijn. We volgen de voorgeschreven indeling uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Wat willen we bereiken? 

Een degelijk financieel beleid ­
Een degelijk financieel beleid is een randvoorwaarde voor het uitvoeren van de plannen. Dit beleid baseren we op de volgende uitgangspunten:

  • De begroting is in meerjarenperspectief structureel en reeël in evenwicht. Structurele lasten dekken we met structurele baten.
  • Nieuw beleid dekken we door oud beleid te schrappen en bezuinigingen vanuit het Rijk voeren we altijd door binnen het programma of beleidsveld waar het om gaat.
  • We kaderen het budget voor het sociaal domein in de begroting in. Zodat geld voor de zorg ook daadwerkelijk naar zorg gaat.
  • Meevallers vallen vrij aan de algemene reserve, tegenvallers worden gedekt binnen het programma. Er zijn enkele uitzonderingen. Dan is het uitgangspunt dat we de mee- en tegenvallers verrekenen met daarvoor ingestelde reserves en voorzieningen.
  • We verhogen de lokale lasten, zoals ozb en afvalstoffenheffing, jaarlijks met niet meer dan de inflatiecorrectie. Uitzondering is de jaarlijkse extra verhoging van de rioolheffing volgens het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), bedoeld voor toekomstige vervangingsinvesteringen en inflatiepercentage.
  • De ratio weerstandsvermogen valt in klasse C (voldoende) of hoger.

Wat gaan we ervoor doen? 

Kadernota ­
In de kadernota schetst het college voor de raad de ontwikkeling van het financieel meerjarenbeeld. Het college doet zo nodig met een aantal scenario’s voorstellen om het financieel meerjarenbeeld sluitend en in evenwicht te krijgen en te houden. De kadernota is richtinggevend voor de uitwerking van de begroting. De financiële positie van deze begroting gaat verder in op de mate waarin de begroting structureel en reëel sluitend is.

Belastingen ­
De nieuwe belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen 2019 leggen we uiterlijk in de raadsvergadering van december 2018 voor besluitvorming voor. Ons uitgangspunt is de opbrengsten niet meer dan trendmatig te laten stijgen, onder voorwaarde dat de tarieven niet meer dan kostendekkend zijn. Uiteraard houden we rekening met areaalontwikkelingen en de wettelijke maxima.

Vanaf 2019 bouwen we de hondenbelasting in drie jaar met een gelijk percentage af. We moeten maatregelen nemen voor het wegvallen van de precariobelasting in 2022. We willen de precario-opbrengst vereffenen met een verhoging van de lokale lasten. De lastendruk voor de inwoners moet gemiddeld gelijk blijven.

Ga naar boven